masm
Makeda Tekle-Smith
Leighton Group

mt2992@columbia.edu